diamag.bg@gmail.com

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация на Оператора на лични данни, предназначена за субекта на личните данни, относно обработката на лични данни, получени от субекта с цел изпълнение на договорни и правни задължения въз основа на съгласието на субекта
в съответствие с член 12 от Регламента на Европейския Парламент и Съвета на Европейския Съюз № 2016/679 от 27 април 2016 година «Общи разпоредби за защита на личните данни (по-нататък наричано «Директива»), изпълнявана от юридическо лице,
фирма LION RITTER s.r.o., идентификационен номер: 247 72 097,
седалище: Radlická 112/22, Praha 5 – Smíchov, пощенски код: 150 00, вписана в Търговския регистър на Градския съд в Прага, секция C, раздел 173049,
Адрес за кореспонденция:  LION RITTER S.R.O, P.O. BOX 15, 150 00 Prague 5, Czech Republic
Email: diamag.bg@gmail.com
(по-нататък наричан «Оператор на лични данни»)

В съответствие с Директивата Операторът на лични данни ви предоставя следната информация:
1. Данни за контакт на комисаря по защита на личните данни.
Комисарят по защита на личните данни не е назначен от Оператора на лични данни, тъй като Операторът на лични данни няма такова задължение съгласно закона.
2. Описание на категориите субекти, чиито данни се обработват от Оператора на лични данни, категориите лични данни и целите на тяхната обработка
Категории ваши лични данни, които Операторът на лични данни обработва при изпълнение на договорни и правни задължения:
· име, фамилия, титул;
· име, идентификационен номер (IČO), в някои случаи идентификационен номер на данъкоплатеца (DIČ, ДДС, данъчен номер), ако сте предприемач или официален представител на юридическо лице;
· дата на раждане;
· юридически адрес или адрес за доставка на кореспонденция;
· имейл адрес;
· телефонен номер;
· банкови реквизити;
· паспортни данни;
· медицинско свидетелство, потвърждаващо заболяването диабет;
· данните, събрани от нас при посещението ви на страниците на уеб-сайта (информация за преглед), като например IP адрес или URI (универсален идентификатор на ресурса) на исканите ресурси, часът на искането, начин за изпращане на искането към сървъра, данни на файла на отговор, цифров код, съответстващ на отговора, изпратен от сървъра (ОК, грешка, друго), както и други параметри, свързани с операционната система на ползвателя и околната среда на компютърна обработка

Операторът на лични данни не оперира с така наречените поверителни лични данни, както се тълкува от Директивата.

Цел на обработката на лични данни:
Спазване на задълженията на Оператора на лични данни и на договорни задължения, свързани с договор за покупко-продажба (Поръчка в онлайн-магазина), сключени между Оператора на лични данни с вас, водене на преговори по договори за покупко-продажба (Поръчки в онлайн-магазини), преговори преди сключването на договора;
В случай на изрично съгласие на субекта, целта може да бъде маркетинг, който се състои главно в изпращане на търговски оферти на Оператора на лични данни.

1. Описание на категориите субекти, на които може да бъде предоставен достъп до вашите данни или да бъдат споделени вашите лични данни, включително получатели от трети страни или международни организации.
Всички лични данни могат да бъдат предоставени от лица, обработващи лични данни (по-специално, на лица, които предоставят правни, счетоводни услуги и данъчни консултанти), които сътрудничат с Оператора на лични данни въз основа на договор и които са длъжни да защитават личните данни в рамките на тези договорни отношения.
Ако сте бизнес партньор или купувач, вашите лични данни могат да бъдат предоставени на получателите от страни извън ЕС, но не на международните организации (при спазване на следните условия). Операторът на лични данни може да предостави лични данни в държава, не входящата в ЕС, при условие, че тази държава в съответствие с решение на Европейската комисия за сигурност има съответното ниво на защита на лични данни и в това отношение е безопасна.
Ако такова решение не е взето, Операторът на лични данни е задължен да предостави на субекта на лични данни достатъчни гаранции за сигурността на личните си данни, по които главно са строго определени фирмени правила или стандартни приложения към договори. Освен това това трябва да бъде държава, която осигурява ефективна правна защита на субекта на данните, по-специално осигуряване на прилагането на неговите права.

2. Информация за вашите права
А. Операторът на лични данни, без ненужно забавяне и във всеки случай, в рамките на един месец от получаването на искането, ще ви предостави информация в съответствие с членове 15-22 от Директивата за Вашето писмено, по пощата, имейл или изпратено по друг начин заявление.
Б. По-специално, вие имате право да поискате Операторът на лични данни да даде достъп до вашите лични данни, които обработва, имате право за тяхното коригиране в случай на неточности, на отстраняването им (право на забрава), за ограничаване на тяхната употреба, а също така имате правото по всяко време и без обяснение да подадете възражение срещу обработването на лични данни.
В. Имате право да получите потвърждение от Оператора на лични данни, дали личните данни, получени от вас, се използват или не. Едновременно Операторът на лични данни предупреждава, че по отношение на личните данни, изпратени за изпълнение на правни и договорни задължения, тази услуга не може да бъде осигурена, ако не предоставите информация за контакт.
Г. Вие имате право да получите копие от информацията, отнасяща се лично за вас, която сте предоставили на Оператора на лични данни в структуриран, широко използван и машиночетлив формат, за предаване на тази информация на друг Оператор на лични данни без разрешение и препятствия от страна на сегашния Оператор на лични данни.
Д. В случай на обработка на лични данни въз основа на вашето съгласие, вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време, като подадете заявление за оттегляне до Оператора на лични данни.
Е. Вие имате право по всяко време да подадете жалба срещу действията на Оператора на лични данни до надзорния орган, който е Управление за защита на личните данни.

3. Начин за обработка на лични данни
В рамките на дейността на Оператора на лични данни не се използват начини за автоматизирана обработка на лични данни, включително вземане на решения и профилиране. Личните данни се обработват ръчно от самия Оператор на лични данни или негов представител (виж по-горе).

4. Информация за планираните срокове за изтриване на определени категории лични данни
Операторът на лични данни се задължава без неоправдано забавяне да изтрие личните данни на лица, обработени от Оператора на лични данни въз основа на правни и договорни задължения,, след изтичане на установения от закона срок, в рамките на който Операторът на лични данни е длъжен да съхранява тези данни (става дума главно за времето на архивиране на счетоводни документи, ако друг период за архивиране не е по-дълъг).
Що се отнася до личните данни, обработвани въз основа на вашето съгласие, тези данни ще бъдат изтрити незабавно без ненужно забавяне в края на периода, за който са били необходими, най-късно — след изтичане на съгласието за обработка.

5. Описание на технически и организационни мерки за сигурност, които Операторът на лични данни е предприел, за да защити вашите лични данни.
А. Защита срещу неоторизиран достъп до лични данни
Операторът на лични данни е предоставил достъп до записите на хартия, както следва: хартиените записи се намират в заключващото се помещение на Оператора на лични данни, някои от тях, ако е необходимо, в заключващия се шкаф. Само упълномощени лица имат право на достъп до затвореното помещение. Други лица имат достъп до помещенията само когато са придружени от упълномощени лица. Софтуерният достъп до записващите устройства е защитен с име на ползвателя и парола, а контейнерите за електронна информация са достатъчно защитени.
Защита срещу неразрешено четене, копиране, изземване, извършване на промени и унищожаване на вашите лични данни.
Достъпът до лични данни е защитен с име на ползвателя и парола. Упълномощените лица са обучени да обработват лични данни.
а) Охрана от атака на хакери

Системата на Оператора на лични данни е свързана с Интернет. Срещу хакерските атаки бяха предприети мерки под формата на firewall (защитна стена), защита под формата на използване на име на ползвателя и парола.
Защита срещу неразрешено използване на данни за връзка (небрежност)
Паролите за достъп до Мрежата се променят редовно.
б) Охрана от некомпетентност
Всички упълномощени и отговорни лица са надлежно инструктирани. Инструктаж и обучение основно се състоят в информиране на тези лица за функционалността на системата на Оператора на лични данни, записващи устройства и софтуер (включително обновления), както и за правата и отговорностите при обработката на лични данни в съответствие с Директивата.

6. Използване на COOKIES
Операторът на лични данни използва за функционирането на своите онлайн-магазини функция на браузъра, известна като «COOKIES», която присвоява на вашия компютър уникална идентификация. COOKIES обикновено се съхраняват на твърдия диск на вашия компютър.
COOKIES са малки текстови редове, които посетените от потребителя уеб-сайтове насочват към съответните устройства, където те се запомнят, за да бъдат предадени на същия уеб-сайт, когато ползвателя го посети по-късно. Бисквитките могат да изпълняват различни функции и да имат различни характеристики. COOKIES могат да се използват от Оператора на лични данни или от Трети страни. За повече подробности относно COOKIES отидете на уеб-сайта allaboutcookies.org.
Операторът на лични данни използва следните видове COOKIES:
Класификация по срок на годност:
· Краткосрочни COOKIES — използват се само при работа с онлайн-магазина и се изтриват автоматично няколко минути след затварянето на страницата на магазина. Тези файлове осигуряват функционалността на основната функция на онлайн-магазина
· Дългосрочни COOKIES — използват се от няколко дни до няколко месеца. Те помагат на онлайн-магазина при повторни посещения от клиента, при оторизация или предлагане на прегледани стоки.
Класификация по предназначение:
· Основни (функционални) технически COOKIES — необходими за осигуряване на правилното функциониране на онлайн-магазина. Без тях съдържанието на кошницата или упълномощаването на уеб-сайта може периодично да изчезва.
· Аналитични COOKIES — с тяхна помощ е възможно да се наблюдават статистически данни за посещаемостта на страниците на онлайн-магазина и използването на различни функции. Въз основа на тези данни можем да подобрим нашия онлайн-магазин
Деактивиране на съхраняването на бисквитки
Всички стандартни интернет-браузъри имат функция за деактивиране на съхраняването на COOKIES. Инструкции за деактивиране можете да намерите в справочната информация за използвания браузър.

Внимание! Когато изключим запазването на COOKIES, не можем да гарантираме удобното използване на нашия онлайн-магазин.

Кошница0
Няма продукти
Продължи пазаруването
0
X