diamag.bg@gmail.com

УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА

1. ДАННИ НА ПРОДАВАЧА
Търговска компания LION RITTER s.r.o.
Адрес: Radlická 112/22, 155 00 Praha 5, Czech Repuplic
Адрес за кореспонденция: LION RITTER S.R.O, P.O. BOX 15, 150 00 Prague 5, Czech Republic
Идентификационен номер (IČO): 247 72 097
Номер на платец на ДДС (DIČ): CZ24772097
Уеб-сайт: diamag.bg

2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
2.1. Настоящите Условия за покупка (по-нататък наричани «Условия») на търговска компания LION RITTER s.r.о., вписана в търговския регистър, воден от търговския съд на град Прага, отметка С173049 (по-нататък наричана «Продавач») регулират преди всичко правата и задълженията на страните, възникнали в следствие на сключване на договора за покупко-продажба (по-нататък наричан «Договор»), сключен между Продавача и други физически или юридическо лице (по-нататък наричан «Купувач») чрез интернет-магазина на Продавача. Онлайн магазинът на Продавача се намира на адреса diamag.bg.
2.2. Условията определят правата и задълженията на страните при използване на уеб-сайта на Продавача, публикуван на адреса diamag.bg (по-нататък наричан «Уеб-сайт»), както и други правни отношения.
2.3. Условия, различни от тези Условия, могат да бъдат предписани отделно в отделен договор за покупко-продажба. Условията, посочени в договора за покупко-продажба, имат предимство срещу тези Условия.
2.4. Тези Условия са неразделна част от Договора. Тези условия и Договор са направени на руски език.
2.5. Продавачът има право да променя или допълва съдържанието на тези Условия. Тази версия на документа не засяга правата и задълженията на страните, възникнали през периода на валидност на предишната версия на документа.

3. ЛИЧЕН АКАУНТ
3.1. Въз основа на регистрацията на Купувача, извършена на Уеб-сайта, Купувачът получава достъп до личния си акаунт на Уеб-сайта (по-нататък наричан «Личен акаунт»). Регистрираният Купувач може да прави покупки на Уеб-сайта. Този Уеб-сайт също ви позволява да извършвате покупки без регистрация на Купувача на уеб-сайта.
3.2. В случай на покупка без регистрация, Купувачът автоматично ще бъде регистриран на Уеб-сайта и ще получи съветващо потвърждение за това по имейл, както и връзка за създаване на лична парола.
3.3. При регистрация на Уеб-сайта и при поръчка на стоки Купувачът е задължен да предостави верни и правдиви данни. Купувачът е задължен да актуализира данните, запазени в личния акаунт, при всяка тяхна промяна. Данните, записани от Купувача в Личния акаунт, и данните, посочени от Купувача при поръчка на стоките, се приемат от Продавача като вярни.
3.4. Достъпът до Личния акаунт на Купувача става с помощта на Име на ползвателя и парола. Купувачът е задължен да запази в тайна информацията, необходима за достъп до Личния му акаунт, но осъзнава, че Продавачът не носи отговорност за неизпълнение на това задължение.
3.5. Купувачът не е задължен да предоставя достъп до Личния си акаунт на трети страни.
3.6. Продавачът може да отстрани регистрирания Купувач, най-вече в случай, че Купувачът дълго време не използва Личния си акаунт или в случай, че Купувачът не изпълнява задълженията, произтичащи от Договора, включително тези Условия.
3.7. Купувачът е наясно, че Личния акаунт не трябва да бъде постоянно достъпен, особено в случаите на поддръжка на хардуера или софтуерните части на оборудването на Продавача, или евентуална поддръжка на хардуера или софтуерните части на оборудването на трети страни.

4. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
4.1. Уеб-сайта на Продавача съдържа списък на стоките, предлагани от Продавача за продажба, включително цените на всички предлагани стоки. Всички цени на Уеб-сайта са с включен ДДС на България. ДДС не се начислява, когато Купувачът е компания, която е платец на ДДС в българия. Списъкът на стоките, както и всички цени на стоките, остават валидни, докато са показани на Уеб-сайта. Този параграф не ограничава възможността на Продавача да сключи Договор с индивидуални условия. Продавачът не е задължен да сключи Договор въз основа на данните за стоките, публикувани на Уеб-сайта.
4.2. Уеб-сайта на Продавача също съдържа информация за разходите, свързани с транспортирането на стоките до крайния купувач. Транспортните разходи могат да варират в зависимост от местоположението на Купувача.
4.3. Уеб-сайта на Продавача не съдържа информация за възможни мита и данъци, необходимостта от плащане на които може да възникне за Купувача в страната на получаване на стоките.
4.4. За да закупи стоки, Купувачът трябва да направи поръчка на Уеб-сайта. Поръчката трябва да съдържа преди всичко следната информация за:
– поръчаната стока (поръчаните стоки се преместват в електронната кошница на Уеб-сайта)
– начин и валута на плащане на поръчката
– начин и цената на разходите за доставка на стоката (по-нататък заедно наричани «Поръчка»)
4.5. Преди да направи поръчката, Купувачът има възможност да контролира и, ако е необходимо, да промени данните, които Купувачът е посочил в Поръчката. Купувачът прави поръчка, като кликне върху бутона-връзка «Направете поръчка». Информацията, посочена от Купувача в Поръчката, се приема от Продавача като вярна. Продавачът, след получаване на Поръчката на Купувача, в най-кратки срокове ще потвърди получаването на Поръчката чрез електронна поща на имейл адреса, посочен в Поръчката или в Личния акаунт на Купувача (по-нататък наричан «Имейл адрес»)
4.6. Продавачът има право, в зависимост от характера на Поръчката (количество стоки, цена на стоките, прогнозни транспортни разходи), да поиска от Купувача допълнително Потвърждение на Поръчката (например писмено или по телефона)
4.7. Договорът между Продавача и Купувача се счита за сключен след извършване на Поръчката от Купувача и получаване на съответното потвърждение по електронната поща.
4.8. Купувачът осъзнава, че Продавачът не е задължен да сключи Договор, особено с лица, които преди това са нарушили сериозно условията на Договора (включително Условията)
4.9. Купувачът се съгласява с използването на електронна комуникация при сключване на Договора. Купувачът сам плаща разходите си, възникнали при използване на електронна комуникация при сключване на Договора (разходи за Интернет, телефонни разговори).

5. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
5.1. Всички цени на Уеб-сайта са с включен ДДС на България. При продажба и изпращане на стоки до страните.
5.2. Цената на стоките, както и разходите за изпращане на стоките до купувача въз основа на Договора, могат да бъдат платени от Купувача по следните начини:
– безналичен превод по банковата сметка на Продавача (за това е необходимо допълнително да поискате Фактура от продавача за плащане на Поръчката)
– разплащателни карти VIZA, MASTERCARD, MAESTRO на Уеб-сайта на Продавача.
5.3. Заедно с цената на стоките Купувачът е задължен да плати всички комисионни и плащания на банката или трети страни, възникнали от оформянето на паричния превод.
5.4. Заедно с цената на стоките Купувачът е задължен да плати и разходите за доставка на стоките до Купувача. Ако никъде не е посочено друго, тогава цената на стоките се счита за цената на стоките, включително разходите за доставка на стоките до Купувача.
5.5. Цената на стоките на Уеб-сайта се показва в полски злоти.

6. ДЕРОГАЦИЯ ОТ ДОГОВОРА
6.1. Купувачът е наясно, че е невъзможно да се откаже от Договора за стоки, променени или модифицирани за купувача, на нетрайни стоки, стоки, които имат ограничен срок на годност, стоки с кратък срок на употреба и стареенето, както и медицински стоки, стерилната опаковка на които беше счупена от Купувача.
6.2. В случай, че не става въпрос за стоки, посочени в т. 6.1, или в друг случай, когато е невъзможно да се откаже от Договора, Купувачът има право да се откаже от договора в срок до 14 дни след получаване на стоките от Купувача, но не по-късно от 21 дни от преминаването на собствеността на стоката от Продавача към Купувача. Заявлението за дерогация от Договора трябва да бъде доставено на Продавача до 14 дни след получаване на стоките от Купувача, но не по-късно от 21 дни от преминаването на собствеността на стоката от Продавача на Купувача на пощенския адрес на Продавача или на имейла на Продавача.
6.3. В случай на дерогация от Договора въз основа на т. 6.2. Договорът се прекратява напълно. Стоките трябва да бъдат изпратени на Продавача в рамките на 5 работни дни от датата на доставка на Заявлението за дерогация на Договора до Продавача. Разходите, свързани с доставката на стоките от Купувача до Продавача, се заплащат от Купувача. В случай, че Купувача наруши задължението си от предишната фраза, Продавача има право да наложи на Купувача санкции в размер на 250 (двеста и петдесет) чешки крони за един деня на продължаване. Размерът на глобата обаче не може да надвишава продажната цена на тази стока. Стоката трябва да бъде върната на Купувача неповредена и неизползвана, в оригиналната опаковка.
6.4. В срок до 10 дни след получаване на стоката от Купувача, Продавачът е задължен да извърши проверка на върнатите стоки, предимно за да идентифицира възможни повреди или следи от употреба.
6.5. В случай на дерогация от Договора съгласно т. 6.2. на тези Условия Продавачът ще върне на Купувача стойността на върнатите стоки (с изключение на разходите за доставка на стоките до Купувача) в срок до 10 дни от края на срока за проверка на стоката в съответствие с т. 6.4. на тези Условия. Връщането трябва да се проведе със: непаричен превод по сметката на Купувача (в случай, ако стоката е била платена с непаричен превод на сметката на Продавача) или непарично кредитиране на парични средства по банкова карта на Купувача (в случай, ако стоката е била платена с банкова карта през платежен терминал на уеб-сайта на Продавача)
6.6. Купувачът осъзнава, че ако стоките, върнати на Продавача, са повредени, използвани или частично използвани, тогава Продавачът има право на обезщетение от Купувача, произтичащо от повреда или използване на стоките. Продавачът едностранно ще намали върнатата стойност на стоките на сумата на тази вреда в парично изражение. Продавачът може също да намали върнатата стойност на стоките на размера на глобата в съответствие с т. 6.3.

7. ДОСТАВКА НА СТОКИ
7.1. Възможните методи за доставка на стоки се определят от Продавача, освен ако Договорът не посочва друго. В случай, ако начин на доставка е установен въз основа на искането на Купувача, Купувачът поема рисковете и възможните допълнителни разходи, които могат да възникнат във връзка с избора на този начин на доставка.
7.2. При плащане Купувачът може да избере един от предложените начини за доставка:
7.2.1. Доставка от служба Zasilkovna.cz
7.2.2. Доставка от служба DPD (в някои случаи)
7.3. Ако по някаква причина Купувачът откаже да получи стоките от транспортната служба, той се задължава да плати всичките разходи, свързани със складирането на стоката и евентуалното им връщане на Продавача.
7.4. Времето за доставка е стандартно от 2 до 7 дни.

8. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПРАВНОСТИ, ГАРАНЦИЯ
8.1. Правата и задълженията на Страните по отношение на отговорността за неизправности, включително гаранционната отговорност, се определят от Гражданския кодекс на Чешката република.
8.2. Продавачът гарантира, че продаваните стоки се продават в съответствие с Договора, работещи и без неизправности. Съответствието с договора предполага, че стоката е в качеството и свойствата, описани в Договора, и описаните от Продавача, Производителя или негов представител, в правилното количество, мяра или тегло, и отговаря на целите на използването, които Продавача описва за този продукт или за които тези стоки обикновено се използват.
8.3. Ако при получаване на стоките Купувачът е установил несъответствие с Договора, той има право да предостави стоките, отговарящи на договора, или дори да замени или поправи дефектните стоки. Ако този начин не е възможен, Купувача може да поиска съответната отстъпка от цената на стоките или да се оттегли от Договора. Тази фраза не е валидна, ако преди да получи стоките, Купувачът е знаел за несъответствието на стоките с Договора или това несъответствие е причинено от действията на Купувача или транспортната служба.
8.4. Гаранционните задължения не се прилагат за медицински продукти за еднократна употреба.
8.5. За да разгледа гаранционния случай, Купувачът трябва да попълни съответното заявление с описание на проблема и да го изпрати на пощенския адрес или имейл на Продавача.
8.6. Продавачът изпълнява гаранционните задължения на мястото на действителния си адрес. Всички разходи за транспортиране на стоките до мястото на изпълнение на задълженията и обратно се заплащат от Купувача.
8.7. Ако при получаване на стоките Купувачът установи, че опаковката на колета е повредена, е необходимо да отворите колета в присъствието на пощенски служител/куриер и да проверите пълнотата на колета. В този случай трябва да се състави протокол и, ако е възможно, да се направи снимка или видео запис.
8.8. След получаване на колета Купувачът трябва да провери неговата пълнота. В случай на откриване на липсата на стоки в колета, е необходимо да направите снимка или видео запис на отворената кутия и стоките в нея, както и да запишете общото тегло на стоките. Купувачът е задължен да подаде заявление за непълнота в рамките на 24 часа след получаване на колета.

9. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
9.1. Собствеността върху стоките преминава към Купувача след заплащане на пълната им стойност.
9.2. Купувачът е наясно, че целият софтуер и други части на уеб-страницата на магазина (включително снимки на предлаганите продукти) са защитени с авторски права. Купувачът се задължава да не извършва никаква дейност, която би могла да позволи на него или на трети лица да се намесват неправомерно или да използват софтуера или други части на уеб-страницата на магазина.
9.3. Купувачът няма право, когато използва уеб-страницата на магазина, да използва механизми, софтуер или други методи, които биха могли да имат отрицателно въздействие върху работата на уеб-страницата на магазина. Уеб-страницата на магазина може да се използва само до степен, която не нарушава правата на останалите Купувачи и която отговаря на предназначението му.
9.4. Купувачът е наясно, че Продавачът не носи отговорност за грешки, възникнали в резултат на въвеждането на трети лица в уеб-страницата на магазина или в резултат на използването на уеб-страницата на магазина не по предназначение.

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
10.1. Информация за защита на личните данни можете да намерите на следната връзка.

11. ОБМЕН НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
11.1. Независимо дали е договорено по друг начин, цялата кореспонденция, свързана с Договора, трябва да бъде доставена на другата Страна писмено, а именно чрез електронна поща, лично или чрез препоръчана поща чрез представител на пощенските услуги.
11.2. Съобщението се счита за доставено:
11.2.1. В случай на имейл — в момента на приемането му на сървъра за входяща поща; целостта на имейлите може да бъде осигурена със сертификат
11.2.2. В случай на предаване лично или с помощта на пощенска услуга — при получаване на колета от адресата
11.2.3. В случай на предаване лично или с помощта на пощенската услуга, също отказ за приемане на колета, ако адресатът (или лицето, което има право да приеме колетите за адресата) откаже да приеме колета.
11.2.4. В случай на доставка от пощенската служба — в края на 10-дневен срок от запазване на колета в пощата и издаване на известие до адресата за необходимостта от получаване на колета, или ако адресатът не е получил информация за колета.

 

12. РЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ
12.1 В случай на потребителски спор между Продавача и Купувача по Договора, който не може да бъде разрешен по взаимно съгласие, Купувачът има право да отправи искане за извънсъдебно разрешаване на такъв спор до компетентен орган. за уреждане на такива спорове, което е:

Чешка търговска инспекция (Česká obchodní inspekce)
Главен инспекторат – клон АРС
Stěpánská 15
120 00 Прага 2
Чехия

Имейл: adr@coi.cz
Уеб: adr.coi.cz

13. ОКОНЧАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
13.1. Ако отношенията между Продавача и Купувача, свързани с използването на Уеб-сайта, са международни, тези отношения се регулират от законодателството на Чешката Република. Това не засяга правата на потребителите, възникващи от общоприети правни актове.
13.2. Продавачът е задължен да продава стоките въз основа на разрешение за стопанска дейност, издадено от съответния регулаторен орган.
13.3. В случай, че някои точки от настоящите Условия са невалидни или станат такива, на тяхно място ще бъдат приложени точки, които са най-близки до невалидните точки. Ако една точка е невалидна, това не се отнася за останалите точки от настоящите Условия. Измененията или допълненията на Договора или тези Условия се изискват в писмена форма.
13.4. Договорът, включително Условията за покупка, се архивира от Продавача по електронен път и не е достъпен.
13.5. Данни за контакт на Продавача за кореспонденция: LION RITTER S.R.O, P.O. BOX 15, 150 00 Prague 5, Czech Republic, имейл адрес info@diamag.bg

В Прага 15.02.2023

Кошница0
Няма продукти
Продължи пазаруването
0
X